Nowe kwalifikacje – nowy start

Projekt „Nowe kwalifikacje – nowy start!” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 6. „Rynek pracy”, Działanie 6.5 „Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

„Nowe kwalifikacje – nowy start!” to projekt realizowany w okresie od 31 grudnia 2016 r. do 30 stycznia 2018 r. Celem projektu jest zwiększenie zdolności do ponownego zatrudnienia poprzez uzyskanie nowych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego osób objętych wsparciem tj. osoby pozostające bez zatrudnienia, zwolnione z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, które zamieszkują na terenie powiatów: tureckiego, kolskiego, konińskiego oraz miasta Konin.  

W ramach projektu, przewidziano realizację następujących zadań:

1. DORADZTWO ZAWODOWE I PRZYGOTOWANIE INDYWIDUALNYCH PLANÓW DZIAŁANIA

2. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

3. POŚREDNICTWO PRACY

4. SZKOLENIA ZAWODOWE Z MODUŁEM JĘZYKOWYM
  • Spawanie metodą MIF/MAG i moduł z języka angielskiego
  • Spawanie metoda TIG i moduł z języka angielskiego
  • Opiekun osoby starszej i moduł z języka angielskiego
  • Asystent osoby niepełnosprawnej i moduł z języka angielskiego

5. 3-MIESIĘCZNY PŁATNY STAŻ

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.