O projekcie

Projekt „Nowe kwalifikacje – nowy start!” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 6. „Rynek pracy”, Działanie 6.5 „Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

„Nowe kwalifikacje – nowy start!” to projekt realizowany w okresie od 31 grudnia 2016 r. do 30 stycznia 2018 r. Celem projektu jest zwiększenie zdolności do ponownego zatrudnienia poprzez uzyskanie nowych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego osób objętych wsparciem tj. osoby pozostające bez zatrudnienia, zwolnione z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, które zamieszkują na terenie powiatów: tureckiego, kolskiego, konińskiego oraz miasta Konin.  

W ramach projektu, przewidziano realizację następujących zadań:

1. DORADZTWO ZAWODOWE I PRZYGOTOWANIE INDYWIDUALNYCH PLANÓW DZIAŁANIA
Zadanie ma na celu przeprowadzenie diagnozy zapotrzebowań Uczestników/Uczestniczek oraz określenie preferencji i predyspozycji zawodowych.

Zadania realizowane przez doradców zawodowych w formie:
1) spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym,
2) warsztatów grupowych z zakresu umiejętności poruszania się po rynku pracy.

2. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
W ramach tego zadania zaplanowane jest wspomaganie procesu poszukiwania pracy
m.in. podniesienie motywacji, wyposażenie Uczestników/Uczestniczek w wiedzę na temat własnych kompetencji i zasobów.

3. POŚREDNICTWO PRACY
Wsparcie w  doborze odpowiedniej pracy dla Uczestników/Uczestniczek projektu, pobudzenie do samodzielnych działań.

4. SZKOLENIA ZAWODOWE Z MODUŁEM JĘZYKOWYM
Szkolenia umożliwią nabycie nowych kwalifikacji i kompetencji  oraz zwiększą szanse Uczestników/Uczestniczek na ponowne zatrudnienie. W ramach tego zadania przewidziano realizację następujących szkoleń:
› Spawanie metodą MIF/MAG i moduł z języka angielskiego
› Spawanie metoda TIG i moduł z języka angielskiego
› Opiekun osoby starszej i moduł z języka angielskiego
› Asystent osoby niepełnosprawnej i moduł z języka angielskiego

5. 3-MIESIĘCZNY PŁATNY STAŻ
Możliwość uzyskania przez Uczestników/Uczestniczki praktycznych umiejętności do wykonywania danego zawodu.

Wartość projektu: 941 500,00  PLN
Kwota dofinansowania: 894 425,00 PLN