Rekrutacja

Projekt jest adresowany do 60 osób, które zarówno w dniu zgłoszenia jak i rozpoczęcia udziału w projekcie łącznie spełniają następujące kryteria formalne:
•  zamieszkują (zgodnie z KC) na obszarze powiatu: kolskiego, konińskiego, tureckiego lub m. Konin,
•  pozostają bez zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

W procesie rekrutacji przyznawane będą punkty w ramach kryteriów premiujących ze względu na trudniejszą sytuację Kandydata/Kandydatki na rynku pracy, tj.:
• kobiety – 5 pkt.,
• osoby 50+ – 5 pkt.,
• osoby o niskich kwalifikacjach  – 5 pkt.

Nabór zgłoszeń będzie prowadzony: od stycznia 2017 r.

Nabór zgłoszeń do udziału w projekcie, będzie prowadzony do momentu zakwalifikowania 110% uczestników, czyli 66 osób, z czego 10% osób będzie zakwalifikowanych na listę rezerwową.

Kandydaci/Kandydatki zobowiązani/e są do dostarczenia do Biura Projektu kompletu poprawnie i czytelnie wypełnionych dokumentów, tj.:
• formularza zgłoszeniowego
• orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – o ile dotyczy,
• zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej,
• kopii świadectwa pracy.

Przed dokonaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM PROJEKTU »

Ww. dokumenty stanowią załączniki do Regulaminu projektu i dostępne są w zakładce  DO POBRANIA » oraz w Biurze Projektu.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez min. 21 dni. Wypełnione dokumenty należy:
• dostarczyć osobiście lub listownie do Biura Projektu: ul. Hutnicza 1, 62-510 Konin
lub
• wysłać skany podpisanych dokumentów na adres mailowy: biuro@nowystart.net

W przypadku błędów formalnych osoby te będą wzywane do uzupełnień/korekty zgłoszenia. Osoby niepełnosprawne będą mogły wskazać w formularzu swoje potrzeby.

Do udziału w Projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które spełnią kryteria formalne i uzyskają największą liczbę punktów.

W przypadku, gdy do projektu zgłosi się większa liczba osób, niż zakładano, przyjmowane będą osoby z najwyższą liczbą punktów oraz utworzona zostanie lista rezerwowa.

Listy osób przyjętych do projektu będą dostępne na stronie w zakładce AKTUALNOŚCI »